دات نت نیوک

بایگانی

مسئول بایگانی

مسئول بایگانی

نام و نام خانوادگی: ماشالله مزارع
تاریخ تولد: 1341

شرح وظایف واحد بایگانی:

  •  جمع آوری و ثبت نامه های اداری و طبقه بندی کردن نامه ها بر اساس عنوان نامه و کد آن، پس از ثبت در دفتر اندیکاتور
  •  بایگانی نامه ها برحسب کدبندی صورت گرفته
  •  حفظ و نگهداری نامه ها، اوراق، اسناد، مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست بر اساس روش تعیین شده
  •  پیوست کردن سوابق مربوط به نامه ها یا دیگر موارد ، مطابق دستور به پرونده های مربوطه

عملکرد واحد بایگانی:

  • بایگانی نامه های اداری- 7500 مورد
  •  تحویل و تحول پرونده های مورد نیاز واحدها- 1500 مورد
  •  ثبت دفتر کلاسمان نامه ها ارجاعی از دبیرخانه- 10000 مورد