دات نت نیوک

برنامه ریزی و کنترل پروژه

برنامه ریزی و کنترل پروژه

مسئول برنامه ریزی و کنترل پروژه

نام و نام خانوادگی: محمد عزیزی
تحصیلات: کارشناسی عمران
تاریخ تولد: ۱۳۶۱

ایمیل واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه: planning@bandaremamkhomeini.ir

شرح وظایف واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه:

 فاز برنامه ریزی:

 • مطالعات امکان سنجی و مقدماتی پروژه
 • مطالعات مرحله دوم شامل برآورد طرح و تهیه اسناد مناقصه
 • بازنگری در مصوبات بودجه سالیانه و انجام اقدامات لازم جهت تغییر و جابه جایی ردیف های بودجه
 • برآورد طرح های سال آینده و انجام اقدامات لازم جهت بودجه نویسی بر اساس بودجه مصوب سالیانه
 • هماهنگی با امور مالی جهت تأمین اعتبار اسناد مناقصات پروژه ها بر اساس بودجه مصوب سالیانه
 • هماهنگی با امور حقوقی جهت تهیه استعلام های متوسط و فروش اسناد مناقصات عمده
 • برنامه ریزی و تنظیم فرم های همسان صورتجلسات و مکاتبات مربوط به پروژه ها

 فاز کنترل پروژه:

 • انجام نظارت عالیه بر کلیه ی پروژه های عمرانی از مرحله آغاز تا پایان پروژه بر اساس ضوابط و بخشنامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور
 • کنترل برنامه زمانبندی تفصیلی ارائه شده توسط پیمانکار و بروز رسانی آن

عملکرد واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه:

 • برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای پروژ ها
 • اصلاح ساختار اداری مدیریت مهندسی عمران با هدف بهره وری حداکثری و تمکین از قوانین و مقررات سازمان مدیریت کل کشور و آیین نامه داخلی شهرداری ها
 • همسان سازی فرم ها و صورتجلسات مربوط به امور پروژه های عمرانی
 • تنظیم اسناد مناقصات عمده پروژه های عمرانی
 • تنظیم اسناد استعلام متوسط پروژه های عمرانی
 • تنظیم اسناد استعلام متوسط خرید خدمات مشاوره
 • بررسی نهایی کلیه صورت وضعیت های ارسالی از دفتر فنی و نظارت