دات نت نیوک

خدمات در شهر

دسته بندی

نام:

:آدرس

خدمات در شهر » درمانگاه ها
  نوع مکان: درمانگاه ها
نام آدرس مدیریت تلفن
درمانگاه 400 واحد اداره بندر بلوار بندر- مجتمع400 واحدی امام خمینی(ره) اداره بنادر و دریانوردی 52228818-52228817-52228816-52228815
درمانگاه سینا بلوار آیت ا... خامنه ای- روبروی سازمان تأمین اجتماعی 52238178- 52228179
درمانگاه تامین اجتماعی بلوار 17 شهریور- روبروی اداره آبفای بندر امام خمینی(ره) 52224340- 52224330
درمانگاه راه زینب بلوار آیت ا.. طالقانی- روبروی ساختمان مرکزی شهرداری 52222010