دات نت نیوک

مالی

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

مسئول امور مالی

نام و نام خانوادگی: سعید عقیلی لقب
تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری
تاریخ تولد: ۱۳۵۶

شرح وظایف امور مالی:

  • تهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصلاح بودجه، تفريغ بودجه با توجه به آئين نامه های شهرداری ها و دستورالعمل های صادره و ارائه آن به مراجع ذيربط به منظور بررسی و تصویب
  • تهیه گزارشات مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و ارائه جهت بررسی و تأیید
  • انجام تعهدات مالي درحدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداری ها
  • انجام تعهدات مالي درحدود اعتبارات بودجه مصوب طبق مقررات مالی شهرداری ها
  • نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات هزینه شده واحدها
  • نظارت بر انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات بودجه مصوب قبلی طبق مقررات مالی شهرداری ها

عملکرد امور مالی:

هزينه های عمرانی

حساب نام حساب جمع (ریال)
531001 برنامه: برنامه ریزی توسعه شهری
000/ 000/ 443/ 2
531002 برنامه: هدایت و دفع آب های سطحی داخل شهری
000/ 000/ 811/ 2
531003 برنامه: حمل و نقل و بهبود عبور و مرور شهری
000/ 000/ 791/ 33
531005 برنامه: بهبود محیط شهری
000/ 000/ 296/ 3
531006 برنامه: ایجاد اماکن و فضاهای ورزشی، تفریحی و توریستی
000/ 000/ 474/ 2
531003006 برنامه: ایجاد سایر تأسیسات و تسهیلات شهری
000/ 000/ 371/ 1
531008011 برنامه: ایجاد تأسیسات درآمدزا
000/ 000/ 000/ 6
531009001 برنامه: دیون پروژه های پیش بینی نشده 000/ 000/ 000/ 96

هزينه های جاری

شماره حساب نام حساب مانده بدهكار
5110 وظيفه خدمات اداری 000/ 000/ 577/ 112
5120 وظيفه خدمات شهری 000/ 000/ 172/ 113

جمع کل هزینه ها

 هزینه های اداری، شهری و عمرانی
 000/ 000/ 935/ 373

درآمدهای وصولی

شماره حساب نام حساب مانده بستانكار
4101 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی (درآمدهای مستمر) 000/ 000/ 357/ 165
4102 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی 000/ 000/ 816/ 207
4103 بهاء خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری 000/ 000/ 260/ 4
4104 درآمد حاصله از وجوه و اموال شهرداری 000/ 000/ 963/ 1
4106 اعانات، هدايا و دارائيها 000/ 000/ 690/ 25
4107 ساير منابع تأمين اعتبار 000/ 000/ 675/ 2
 جمع کل درآمدها
000/ 000/ 761/ 407
( ضمناً مبلغ 000/ 000/ 826/ 33 ريال علی الحساب بابت هزینه های غیر قطعی پرداخت گردیده است )