دات نت نیوک

کارپردازی


مسئول کارپردازی

نام و نام خانوادگی: محمد نجم زاده
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
تاریخ تولد:  1355

شرح وظایف واحد کارپردازی:

  • انجام امور مربوط به خرید ملزومات اداری مورد نیاز و تحویل به انبار
  • انجام امور مربوط به هزینه های جاری جزئی شهرداری
  • پیش بینی احتیاجات شهرداری از نظر وسایل مورد نیاز و برآورد هزینه های آن
  • انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات جزء
  • تهیه و تنظیم اسناد هزینه ای و خریداری شده

عملکرد واحد کارپردازی:

  • پرداخت هزینه های جاری (تنخواه) به مبلغ 423/ 140/ 087/ 510/ 8 ريال
  • تنظیم اسناد و ثبت خرید های انجام شده به مبلغ 430/ 753/ 567/ 134 ريال