دات نت نیوک

کارگزینی


مسئول کارگزینی

نام و نام خانوادگی: احمد صیداوی
تاریخ تولد:  1350

شرح وظایف واحد کارگزینی:

  • کنترل حضور و غیاب پرسنل بصورت روزانه
  • صدور احکام ماموریت پرسنل جهت ماموریت های درون و برون استانی با توجه به ماموریت محوله
  • صدور احکام افزایش حقوق پرسنل هر ساله بعد از ابلاغ بخشنامه از وزارت محترم تعاون، کار و رفاه و امور اجتماعی
  • محاسبه و تنظیم کارانه کارمندان رسمی و قراردادی هر سه ماه یکبار
  • خدمات بیمه تکمیلی پرسنل از مرحله اخذ مدارک پزشکی پرسنل و ارسال به بیمه ایران تا حصول نتیجه یعنی اخذ چک و تحویل به افراد

عملکرد واحد کارگزینی:

  • جمع آوری مدارک پزشکی 40 مورد از بیمه شدگان و افراد تحت تکفل و تنظیم و ارسال به بیمه ایران و پیگیری تا اخذ مبالغ حق درمان و تحویل به بیمه شدگان
  • مکاتبات و نامه نگاری جهت انجام کارهای پرسنل به استانداری- سازمان بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی