دات نت نیوک

کمیسیون ماده 77

کمیسیون ماده 77

دبیر کمیسیون ماده 77 و ناظر اجراییات شهرداری

نام و نام خانوادگی: عادل نخیلی
تحصیلات: کارشناسی حقوق
تاریخ تولد: 1341

شرح وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده 77:

ماده 77 قانون شهرداری مقرر می دارد: رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای شهر کنونی) ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است، بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است. اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجراییه و وصول طلب شهرداری مبادرت کند.

شرح وظایف واحد اجراییات:

 •  بستر سازی و تسهيل امور مرتبط با پلیس ساختمان و كميسيون ماده صد شهرداری جهت جلوگیری از تخلفات ساختمانی
 •  ايجاد هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی به منظور دستيابی به اهداف شهرداری در موضوع اجرائيات ساختمانی
 •  ارائه گزارش و آمار مستمر به مديريت جهت پيشگيری و رفع تخلفات شهری
 •  پیگیری امور مربوط به رفع سد معابر در مراکز خرید

عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده 77

 

 •  طرح پرونده شرکت پتروشیمی رجال در کمیسیون و پیگیری تا حصول نتیجه
 •  طرح پرونده پتروشیمی اروند در خصوص حوضچه های نمک و عوارض نوسازی و حق العرض لوله آب نمک
 • اعلام مطالبات بیمه های سطح شهر، مطالبات معوقه کسب و پیشه و طرح در کمیسیون ماده ۷۷
 •  اعلام و پیگیری عوارض اداره بنادر و دریانوردی سال های معوقه ۸۸- ۸۷ که مقرر شده در کمیسیون مطرح بشود
 •  پیگیری بستانکاران شهرداری مربوط به کمیسیون های ماده 100 و 77 و سایر مطالبات

عملکرد واحد اجراییات:

 •  همکاری با پلیس ساختمانی به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای فاقد پروانه و جمع آوری مصالح زاید
 • رفع آثار تصرف از اراضی دولتی و جلوگیری از ساخت و ساز بدون مجوز به تعداد 80 مورد