دات نت نیوک

معاونت اداری مالی

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

مسئول امور اداری-مالی

نام و نام خانوادگی: توفیق مقدم
تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق (گرایش حقوق خصوصی)
تاریخ تولد: 1356

شرح وظايف معاونت اداری مالی


-       نظارت بر حسن اجرای کلیه امور شهرداری.

-       صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها.

-       سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.

-       تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن.

-       انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می گردد.

-       اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

-       كنترل و امضاء كليه استعلام ها،گواهي هاي صادره، تقسيط عوارض به ميزان اعلام شده از سوي شهردار و امضاء كليه نامه هاي خروجي و دستور نامه هاي وارده .

-       كنترل و نظارت بر ساخت و سازهاي شهري منطقه.

- مشاوره با مهندسان مشاور ذي صلاح جهت تهيه طرح هاي معماري و شهرسازي وپروژه هاي عمراني مورد نياز منطقه.

- برگزاري جلسات كميته هاي فني و كميسيون بررسي طرح ها و شوراي سياست گذاري طرح هاي عمراني.

- پيگيري برنامه هاي پيش بيني شده به منظور تهيه طرح هاي فني و اجرايي باتوجهبه احتياجات فعلي و آتي منطقه.

- نظارت برتدوين ضوابط و دستورالعمل ها در خصوص هماهنگي امور مربوط به ساخت و سازهاي شهري و نظارت بر تهيه و حسن اجراي ضوابط مصوب       نقشه هاي جامع و طرح هاي تفصيلي در منطقه و نيز مراقبت در پيشبرد فعاليت هاي عمراني بر اساس برنامه هاي زمان بندي شده.

- برنامه ريزي جهت انجام مطالعات و نقشه هاي پروژه ها و توان سنجي پيمانكاران و برگزاري مناقصات و كنترل پيشرفت كار پروژه ها.

- پيگيري برنامه هاي پيش بيني شده به منظور بهبود عبور و مرور در منطقه باتوجه به تراكمو احتياجات فعلي و آتي و نظارت بر حسن اجراي آنها.

- كنترل و امضاء كليه پروانه هاي احداث ساختمان، گواهي وضعيت بنا، عدم خلاف، توسعه بنا، پايان كار و صدور مجوز تعميرات ساختماني به ميزان تفويض اختيار از سوي شهردار.

- برگزاري جلسات معماري و فني در خصوص بررسي طرح هاي معماري جهت صدور و يا اصلاح پروانه ساختماني.

- شركت در جلسات كميسيون هاي ماده صد، بدوي و تجديد نظر.

- نظارت بر حسن اجراي امور واحد هاي شهرسازي.

- انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.