دات نت نیوک

اجراییات

حمیدرضا بشیری

مسئول واحد اجرائیات

 

سد معبر: علیرضا شنوفی


شرح وظایف واحد اجرائیات

 

-        بستر سازی و تسهیل امور مرتبط با پلیس ساختمان و کمیسیون ماده 100 شهرداری به منظور جلوگیری از تخلفات ساختمانی.

-        ایجاد هماهنگی درون سازمانی و برون سازمانی به منظور دستیابی به اهداف شهرداری در موضوع اجرائیات ساختمانی.

-        ارائه گزارش و آمار مستمر به مدیریت جهت پیشگیری و رفع تخلفات شهری.

-        پیگیری امور مربوط به رفع سد معابر در مراکز خرید.