دات نت نیوک

فنی و نظارت


طارق پورمهدی

مسئول دفتر فنی و نظارت


شرح وظایف واحد فنی و نظارت

-        نظارت بر کلیه پروژه های عمرانی.

-        برآورد اولیه مالی و کنترل طرح ها و نقشه های عمرانی.

-        پیگیری انعقاد موافقت نامه ها از استانداری.

-        پیگیری اسناد مناقصات پروژه های عمرانی مصوب شده از طریق شرکت های مشاور و طرف قرارداد شهرداری.

-        تنظیم شرایط فنی خصوصی و شرح کار پروژه های عمرانی.

-        پیگیری، نظارت و اجرای عملیات های عمرانی کوچک از طریق گروه امانی شهرداری.

  

شرح وظایف واحد زیرسازی و آسفالت


-        آماده سازی و بسترسازی معابر( پیاده رو ها و سواره روها) توسط گروه امانی شهرداری قبل از هر گونه عملیات روکش آسفالت

-        نظارت بر عملکرد پیمانکاران لکه گیری آسفالت ( از نظر کمی و کیفی) طرف قرارداد با شهرداری