دات نت نیوک

حمل و نقل و ترافیک

اردشیر جمالی زاده

مدیریت حمل و نقل و ترافیک


شرح وظایف واحد حمل و نقل و ترافیک


 - بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرح های ترافیک و بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراکم و احتیاجات فعلی و آتی.

- ایجاد هماهنگی بین کلیه واحدهای مرتبط با حمل و نقل عمومی شهر در زمینه بهبود و اصلاح روش های موجود و پیش بینی برنامه های آتی.

- شرکت در جلسات و کمیسیون های مربوطه و انتقال نظرات شهرداری جهت بهره برداری صحیح از معابر و سیستم های حمل و نقل و تعیین خطوط ارتباطی منطقی و پیش بینی ضوابط و تعرفه های قابل اجرا.

- نظارت بر برنامه ریزی کلی در جهت ایجاد نظم ترافیکی مطلوب در شهر.

- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه امور حمل و نقل و ترافیک.

- نظارت بر طرح ها و اصلاحات هندسی معابر، میادین و تقاطع ها.

- نظارت بر نصب علائم و تجهیزات ترافیکی.

- نصب علائم و تجهیزات ترافیکی.