دات نت نیوک

کارگزینی

بهنام کاشانی

مسئول واحد کارگزینی


شرح وظایف واحد کارگزینی

-       اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

-       انجام فعاليتهاي لازم در زمينه پياده كردن مفاد طرح طبقه بندي مشاغل كارگري در مورد پرسنل با همكاري واحد هاي مربوطه.

-       انجام امور بايگاني پرسنلي.

-       انجام امور مربوط به تسويه حساب مرخصي سالانه و همچنين تسويه حساب در زمان ترك كار و يا تغيير محل خدمت كاركنان.

-       رسيدگي به درخواست ضمانت بانكي كاركنان برابر دستورالعمل هاي مربوطه.

-       تهيه گزارش آمار پرسنلي مورد درخواست مسئولين ذيربط.

-       پيشنهاد به موقع جهت ارتقاء گروه كاركنان.

-       نظارت و ارايه گزارش از مرخصي ، اضافه كار، ماموريت و حضور و غياب كاركنان.

-       برنامه ريزي لازم به منظور حسن انجام امور مختلف در كارگزيني.