دات نت نیوک

امور حقوقی-قراردادها و املاک

 

محمدرضا ناصریان

  مسئول واحد حقوقی و املاک- دبیر کمیسیون ماده 77

سال تولد: 1365

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق


شرح وظایف امور حقوقی، قراردادها و املاک

 

اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

-برنامه ريزي و انجام كليه فعاليت هاي مربوط به امور حقوقي به منظور حصول اطمينان از حفظ حقوق و منافع سازماني.

-طرح دعاوي حقوقي و شكايات كيفري عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و پاسخ به شكايات و دعاوي احتمالي به طرفيت شهرداري در محاكم قضايي و پيگيري تا حصول نتيجه.

پيگيري پرونده ها و تنظيم لوايح دفاعي و ارايه آن به مراجع قضايي، انتظامي و ديوان عدالت اداري و در صورت لزوم حضور در مراجع مذكور جهت دفاع از حقوق سازماني.

جمع آوري، بررسي و تنظيم اطلاعات لازم جهت تهيه و تدوين لوايح قانوني مصوبات، اساسنامه ها و آئين نامه هاي مورد نياز.

تهيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري رونوشت قوانين، مصوبات، آيين نامه ها و آراء وحدت رويه قضايي و طبقه بندي آنها.

تهيه متن قراردادهاي منعقده.

پيشنهاد و تنظيم بخشنامه هاي حقوقي داخلي جهت حفظ حقوق سازماني و ارايه آن به مسئول مافوق جهت تصويب و ابلاغ .

 

 

 

 

عملکرد امور حقوقی، قراردادها و املاک


-        پرونده های حقوقی و کیفری به تعداد 31 پرونده.

-        پرونده های املاک به تعداد 5 پرونده.

-        پرونده های قراردادها به تعداد 21 پرونده.

 

شرح وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده 77


رفع  هر  گونه  اختلاف   بین  مودی  و  شهرداری  در  مورد   عوارض  به  کمیسیون  مرکب  از  نمایندگان  وزارت  کشور  و  دادگستری   و  انجمن   شهر(شورای شهر کنونی)  ارجاع  می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی  است . بدهی هایی  که طبق تصمیم این  کمیسیون  تشخیص  داده  شود طبق  مقررات  اسناد لازم  الاجراء به  وسیله  اداره ثبت  قابل  وصول  می باشد .

اجرای  ثبت مکلف  است  بر  طبق   تصمیم  کمیسیون  مزبور  به  صدور اجرائیه  و  وصول  طلب  شهرداری مبادرت  نماید .

 

عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده 77


-طرح پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی به تعداد 86 مورد و آماده سازی پرونده ها جهت طی کردن مراحل قانونی