دات نت نیوک

شورای شهر

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

رئیس شورای شهر
نام و نام خانوادگی: قاسم رضائیان
تحصیلات: استعلام گرفته می شود
تاریخ تولد: استعلام گرفته می شود

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

نایب رئیس شورای شهر
نام و نام خانوادگی: سعید ماضی زاده
تحصیلات: استعلام گرفته می شود
تاریخ تولد: استعلام گرفته می شود

 

 

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

منشی اول شورای شهر
نام و نام خانوادگی: هدایت جوکار
تحصیلات: استعلام گرفته می شود
تاریخ تولد: استعلام گرفته می شود

 

 

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

منشی دوم شورای شهر
نام و نام خانوادگی: فرید قنواتی
تحصیلات: استعلام گرفته می شود
تاریخ تولد: استعلام گرفته می شود

 

 

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

نماینده شورا در شورای شهرستان
نام و نام خانوادگی: اصغر روحی
تحصیلات: استعلام گرفته می شود
تاریخ تولد: استعلام گرفته می شود

 

 

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

عضو شورای شهر
نام و نام خانوادگی: عمار آلبوغبیش
تحصیلات: استعلام گرفته می شود
تاریخ تولد: استعلام گرفته می شود

 

 

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

عضو شورای شهر
نام و نام خانوادگی: احمد مقدم
تحصیلات: استعلام گرفته می شود
تاریخ تولد: استعلام گرفته می شود

 


 

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

نایب رئیس شورای شهر
نام و نام خانوادگی: سعید ماضی زاده
تحصیلات: استعلام گرفته می شود
تاریخ تولد: استعلام گرفته می شود

 

 

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

نایب رئیس شورای شهر
نام و نام خانوادگی: سعید ماضی زاده
تحصیلات: استعلام گرفته می شود
تاریخ تولد: استعلام گرفته می شود

 

 

مسئول امور حقوقی، قراردادها و املاک

نایب رئیس شورای شهر
نام و نام خانوادگی: سعید ماضی زاده
تحصیلات: استعلام گرفته می شود
تاریخ تولد: استعلام گرفته می شود